MAPS ITEMS MOBS PRODUCE OTHER


RENEWAL > PRE NAME(ID) 10119 - Anti-Dragon Medicine (Anti-Dragon Medicine)
10119 - Anti-Dragon Medicine (Anti-Dragon Medicine) class misc
weigth 1
NPCbuy 10 OC 12
description Lek proti draci kletbe, ktery vam uvarila babka korenarka.
Vaha: 1
Drop by
NPCsell
  • show/hide Anti-Dragon Medicine Anti-Dragon Medicine from Babka korenarka in hu_fild02
  • script NA    Naposledy vygenerovano dne : Mon, 11 May 2020 07:29:18 +0200
    (c) 2006-2011 jihrad, Nebiki & k3dT - vyrobeno pro Reborn server