MAPS ITEMS MOBS PRODUCE OTHER


RENEWAL > PRE NAME(ID) 10550 - Mesec (Mesec)
10550 - Mesec (Mesec) class misc
weigth 0
NPCbuy 10 OC 12
description Kouzelny mesec. Jiste skryva velke bohatstvi.

Vaha : 20
Drop by
NPCsell
  • show/hide Stistko Stistko from Leprechaun_aeq in ayothaya

  • script NA    Naposledy vygenerovano dne : Mon, 11 May 2020 07:29:18 +0200
    (c) 2006-2011 jihrad, Nebiki & k3dT - vyrobeno pro Reborn server